دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، فروردین 1403 (فصلنامه بهار) 
فراتحلیل رابطه بین استقلال حسابرس و کیفیت حسابرسی

صفحه 61-80

محمد شوقی؛ رضا زادولی؛ تورج حشمتی؛ امیررضا محرمی قیداری


نقش حسابرسی موسسات اعتباری در کنترل تورم

صفحه 109-132

حامد خاکی؛ رضا شیخی؛ علیرضا کاظم پوریان؛ محمد سلگی