اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 45
تعداد پذیرش 20
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 3
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 2

آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 44 %