بررسی تاثیر اندازه و استقلال اعضای کمیته حسابرسی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، رشته حسابرسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر اندازه و استقلال اعضای کمیته حسابرسی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای این منظور و به پیروی از سانگ (2022) در ابتدا به بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت سود شرکت ها پرداخته شد و سپس اثر تعدیلی ویژگی های کمیته های حسابرسی (شامل استقلال و اندازه کمیته های حسابرسی) بر این ارتباط مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها در گروه پژوهش های توصیفی- همبستگی قرار دارد. هم چنین، به منظور انتخاب حجم نمونه از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک (غربالگری) استفاده شد که با توجه به شروط در نظر گرفته شده، در نهایت 134 شرکت در دوره زمانی 8 ساله بین سال های 1394 الی 1401 (در مجموع 1072 سال-شرکت) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای بررسی فرضیه ها از روش های مربوط به رگرسیون چندمتغیره با استفاده از نرم افزار 8Eviews و با استفاده از روش داده های پانلی (تابلویی) – اثرات ثابت بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان می دهند که مسئولیت اجتماعی بر کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تاثیر مثبت دارد. علاوه بر این، ویژگی‌های کمیته حسابرسی (مشخصا استقلال کمیته های حسابرسی) در رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نقش واسطه ای ایفا می‌کند

کلیدواژه‌ها


Abbas Zadeh, Mohammad Reza. Arefi Asl, Solmaz. (2013). An overview of the concept of profit quality and the classification of its measurement criteria. Accounting research. 5(2): 1-19. [In Persian]
Aghdam Field, Yaqoob. Gavagani Butcher, Afshin. (1400). Investigating the effect of company age on the relationship between social responsibility and profit quality. The 5th international conference on economic management studies and industry-oriented accounting. 3(2): 1-10. [In Persian]
Appuhami, R.;Tashakor, S. (2017). The impact of audit committee characteristics on CSR disclosure: An analysis of Australian firms. Aust. Account. Rev. 83(2): 400–420.
Choi, S. Han, J. Jung, T. Song, B. (2020). Audit committee members with CEO experience and the value of cash holdings. Manag. Audit. J. 35(10): 897–926.
Davidson, R.H. Dey, A. Smith, A.J. (2019). CEO materialism and corporate social responsibility. Account. Rev. 94(4): 101–126.
Dimitropoulos, P. Koronios, K. (2021). Corporate environmental responsibility and earnings management. In Corporate Environmental Responsibility. Accounting and Corporate Finance in the EU; Springer: Cham, Switzerland. 6(16):215–233.
Dwekat, A. Meqbel, R. Seguí-Mas, E. Tormo-Carbó, G. (2022). The role of the audit committee in enhancing the credibility of CSR disclosure: Evidence from STOXX Europe 600 members. Bus. Ethic-Environ. Responsib. 31(3): 718–740.
Garanina, Tatiana. Kim, Oksana. (2023). Journal of International Accounting. Auditing and Taxation. 50(2): 100-522.
Ghaleb, B.A.A. Qaderi, S.A. Almashaqbeh, A. Qasem, A. (2021). Corporate social responsibility, board gender diversity and real earnings management: The case of Jordan. Cogent Bus. Manag. 8(2): 188-222.
Gheor, Farzad. Mansoorfar, Gholamreza. Ali Akbarlou, Alireza. (1400). Examining the relationship between audit committee characteristics and profit quality with the moderating role of management overconfidence. Structural equation modeling approach. 1(1): 1-12. [In Persian]
Hamdan, Allam. Sarea, Adel. Sameh Reyad. (2021). The Impact of Audit Committee Characteristics on the Performance: Evidence from Jordan. SSRN Electronic Journal. 9(1):32-42.
Handayati, P. Tham, Y.T. Yuningsih, Y. Rochayatun, S. Meldona. (2022). Audit quality, corporate governance, firm characteristics and CSR disclosures-Evidence from Indonesia. J. Bus Financ. Account. 33(3): 65–78.
Jang, Y. Hong, C. (2020). Effect of corporate social responsibility and governance on earnings management. Study Acc. Tax. Aud. 62(6): 227–259.
Jung,W.-S. (2015). The effects of corporate social responsibility on the tax strategy and firm value to the tax strategy—Focus on corporate governance. Korea Int. Acc. Rev. 60(5): 181–206.
Maglio, R. Rey, A. Agliata, F. Lombardi, R. (2020) Connecting earnings management and corporate social responsibility: A renewed perspective. Corp. Soc. Responsib. Environ. Manag. 27(11): 1108–1116.
McWilliams Abagail, Donald S. Siegel, Patrick M. Wright. (2006). Corporate Social Responsibility: Strategic Implications. Industrial and Labor Relations Review. 43(1): 1-18.
Mehdipour, Zainab. Albobaldi, Lily. Eliasi, Parvin. (1400). Investigating the relationship between corporate social responsibility and legitimacy with profit quality in companies listed on Tehran Stock Exchange. The second national conference and the first international business sustainability conference. 2(1): 1-12. [In Persian]
Namazi, Mohammad. Rezaei, Hamidreza. (2011). The effect of the inflation rate on the profit quality of the companies admitted to the Tehran Stock Exchange. Experimental researches of accounting. 2(5): 67-91. [In Persian]
Prior, D. Surroca, J. Tribó, J.A. (2008). Are socially responsible managers really ethical?  Exploring the relationship between earnings management and corporate social responsibility. Corp. Gov. 16(12): 160–177.
Razmian Faizabadi, Alireza. Hashi, Abbas. (2012). The effect of the composition of the board of directors on the information content and profit quality of the companies admitted to the Tehran Stock Exchange. Accounting knowledge magazine. 4(13): 105-127. [In Persian]
Saghiri, Mehdi. Hashemi, Mahin. Sufi, Hamid. (1400). Investigating the effect of the characteristics of the board of directors and the audit committee on the level of social responsibility disclosure in companies listed on the Tehran Stock Exchange. The second international conference on new challenges and solutions in industrial engineering and management and accounting. 1(3): 1-6. [In Persian]
Santos-Jaén, J.M. León-Gómez, A. Serrano-Madrid, A. (2021). The effect of corporate social responsibility on earnings management: Bibliometric review. Int. J. Financ. Stud. 3(13): 9- 68.
Song, B. Ahn, H. Choi, J.-H. (2017). The effect of the composition of audit committee financial expertise on industry specialist auditor choice and audit fees. Korean Acc. Rev. 42(14): 209–243.
Song, Bomi. (2022). The Influence of Audit-Co mmittee Characteristics on the Association between Corporate Social Responsibility and Earnings Quality. Sustainability. 14(2): 104-96.
Vacca, A. Iazzi, A. Vrontis, D. Fait, M. (2020). The role of gender diversity on tax aggressiveness and corporate social responsibility: Evidence from Italian listed companies. Sustainability 12(1): 20-07.