داوران

ردیف عنوان نام نام خانوادگی تحصیلات رتبه علمی کشور شهر سمت / سازمان
1 دکتر موسی احمدی دکترای تخصصی استادیار ایران تهران آزاد اسلامی-مدیریت مالی
2 آقای علی اسلام جو دانشجوی دکترا مربی ایران تهران پژوهشگر کمیته مالی، سرمایه گذاری و بانکداری اسلامی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین ع
3 آقای مجتبی حسنی قره تپه دانشجوی دکترا سایر ایران تهران معاون علمی مرکز علم و فناوری اسلامی دانشگاه جامع امام حسین ع
4 دکتر هادی دیباوند دکترای تخصصی استادیار ایران تهران مدیرگروه اقتصاد مقاومتی
5 دکتر محبعلی دهقانی دکترای تخصصی استادیار ایران تهران امام حسین (ع)-مدیریت و اقتصاد-مدیریت مالی اسلامی
6 دکتر علی رضازاده دکترای تخصصی استادیار ایران   استادیار اقتصاد، اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه
7 دکتر محمد سلگی دکترای تخصصی استادیار ایران تهران گروه مدیریت مالی اسلامی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
8 آقای حسین شیرمردی احمدآباد دانشجوی دکترا سایر ایران قم پژوهشگر مالی، برنامه و بودجه دانشگاه جامع امام حسین ع
9 دکتر حامد صاحب هنر دکترای تخصصی استادیار ایران تهران گروه اقتصاد، دانشکده و پژوهشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
10 دکتر محمد امین علینقی لنگری دکترای تخصصی سایر ایران تهران پژوهشگر گروه مدیریت مالی اسلامی، دانشکده مدیریت، دانشگاه امام حسین (ع)
11 دکتر حمید مرتضی نیا دکترای تخصصی استادیار ایران تهران مدیر گروه مدیریت مالی دانشگاه امام حسین (ع)
12 دکتر محمد شوقی دکترای تخصصی استادیار ایران تهران رییس سازمان حسابرسی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین ع
13 دکتر آرمین وجودی نوبخت دکترای تخصصی سایر ایران قزوین دکتری حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
14 دکتر آرمین وجودی نوبخت دکترای تخصصی سایر ایران قزوین دکتری حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی
15 آقای رضا عباسیان دانشجوی دکترا سایر ایران تهران  عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین ع
16 دکتر جلیل صفری دکترای تخصصی سایر ایران تهران سازمان حسابرسی
17 آقای صیاد پورولی علیار دانشجوی دکترا مربی ایران ارومیه گروه حسابداری،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی ،ارومیه ،ایران
18 دکتر علی اسماعیل زاده مقری دکترای تخصصی دانشیار ایران تهران رئیس دانشکده اقتصاد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی
19 دکتر سعید جبارزاده کنگرلویی دکترای تخصصی دانشیار ایران ارومیه دکتری حسابداری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
20 دکتر اکبر رحیمی پور دکترای تخصصی استادیار ایران تهران دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه تهران، پردیس البرز، تهران، ایران