نقش حسابرسی موسسات اعتباری در کنترل تورم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آموزشی مدیریت مالی اسلامی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه آموزشی مدیریت مالی اسلامی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی‌ ارشد، گروه آموزشی مدیریت مالی اسلامی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

4 استادیار، گروه آموزشی مدیریت مالی اسلامی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

چکیده

با توجه به نقش مهم و حساسی که موسسات اعتباری در نظام اقتصادی کشور ایفا می‌کنند؛ هرگونه ناکارآمدی، اختلال در سیستم موسسات اعتباری باعث ایجاد مشکلاتی بر متغیر‌های کلان اقتصادی از جمله تورم خواهد بود. بر این اساس هدف پژوهش حاضر ((بررسی نقش حسابرسی موسسات اعتباری در کنترل تورم )) است. از نظر هدف کاربردی و از نظر روش‌شناسی دارای رویکرد کیفی از نوع تحلیل مضمون است. پژوهش حاضر در دو مرحله انجام گرفته است در مرحله اول به منظور معین کردن نقش‌های حسابرسی موسسات اعتباری در کنترل تورم از خبره‌های حوزه حسابرسی موسسات اعتباری مصاحبه‌ای انجام گرفته و بعد از آن با مشخص کردن مقوله‌ها و مضامین مرتبط سه نقش اساسی حسابرسی موسسات اعتباری معین گردید. جامه آماری تحقیق شامل خبرگان و نخبگان حوزه حسابرسی موسسات اعتباری است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند – قضاوتی تعداد 10 نفر به عنوان خبرگان این حوزه مشخص شدند. یافته‌های این پژوهش نشان داد حسابرسی از سه جهت می‌تواند در کنترل تورم نقش ایفا کند. در وهله اول ارائه شفاف اطلاعات مالی که نیاز مبرم نهاد تصمیم‌گیرنده است به جهت گرفتن تصمیمات مالی و پولی در جهت کنترل تورم، در وهله دوم کنترل و نظارت بر هدایت درست اعتبارات به بخش تولیدی و در انتها معین شد که کنترل و نظارت بر عدم تفاوت نرخ سپرده بانک ها با نرخ سپرده اعلامی توسط بانک مرکزی در دستورالعمل های اعلامی توسط این نهاد یکی دیگر از نقش های حسابرسی موسسات اعتباری دانست.

کلیدواژه‌ها


Abedi Jafari, Hassan; Taslimi, Mohammad Saeed; Faqihi, Abul Hassan; Sheikhzadeh, Mohammad (2018). Theme analysis and theme network: a simple and efficient method to explain patterns in qualitative data. Strategic Management Thought, 5(2), [in persion]
Committee for Compilation of Auditing Standards, (1933), Auditing Standards, Tehran, Publications of the Auditing Organization: 10th Edition[in persion]
Ebrahimi, Seyyed Kazem; Pahandi, Mahmoud; Fakharmanesh, Mohammad Reza (2013) Investigating the effect of the ownership structure of the company on the audit fee and the opinion of the independent auditors of the companies. Financial Accounting Scientific Research Quarterly/Year 6/Number 42, Pages 87-93[in persion]
Emadzadeh, Mustafa; Samadi, Saeed; Hafizi, Bahar; Humanities and Social Sciences Research Journal Fall 2014 - Number (20) Pages - From 33 to 52[in persion]
Kurd Manjiri, Sejad, Jaafarian Sartaei, Ebrahim, (3211), investigation of the relationship between the time period of the formation of the audit committee and internal audit with the error of predicting future cash flows by considering the riskiness of companies listed in the Tehran Stock Exchange, specialized scientific quarterly New research approaches in management and accounting, Volume 9, Number 23, pp. 314-339[in persion]
Mahmoud Dahnavi, Zohra. (2015). Use of information technology in independent auditing in Iran; Obstacles and problems. Scientific journal of accounting and social benefits. Volume 6. Number 2:55-70. [in persion]
Mahmoud Dahnavi, Zohra. (2015). Use of information technology in independent auditing in Iran; Obstacles and problems. Scientific journal of accounting and social benefits. Volume 6. Number 2:55-70. [in persion]
Mansourinia, Elham; Yadalhi, Negar (1401). The role of audit committee quality on the financial performance of private state banks admitted to the Tehran Stock Exchange. Accounting and management perspective. 567 (107-125). [in persion]
Razmi, Mohammad Javad, Mustafavi, Seyed Mehdi; Mahmoudi, Muhaddith. (2011). Examining the effects of trade liberalization on financial development in the group of selected developing countries using panel data. Financial monetary economy[in persion]
Rezaei, Mehdi, Nizami Ardakani, Mehdi, and Naser Sadr Abadi, Alireza. (2019). Discovering the fraud of financial statements according to the audit report of financial statements. Management Accounting[in persion]
Safari, Mehdi and Rezaei, Yaser, (1931), Management ability and readability of financial reporting: A test of the theory of marking, Journal of Accounting Knowledge, Faculty of Management and Economics, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran Accounting Association, 3 (3): 31[in persion]
Safipour Afshar, Mojtabi, Pourhaidari, Omid, and Baharmghaddam, Mehdi. (2017). Investigating the effect of audit management by managers on the discovery of distortions by auditors in terms of the characteristic of the auditor's professional skepticism. Knowledge of Accounting and Management Audit, 7(25), 67-80. [in persion]
Taghizadeh, Khadija and Roshni, Kulthum (2015). "The relationship between inflation and liquidity growth in Iran's economy". Publications of the Office of Research and Monetary and Commercial Policies of the Vice-Chancellor of Economic Affairs.ا[in persion]
Zohra, Mahmoud Dehnavi (2015). The use of information technology in independent auditing in Iran; Obstacles and problems of accounting and social benefits article summer 2015 - number 21 16 pages - from 55 to 70[in persion]
Al-Eitan, G. N., Bani-Khalid, T. O. (2019). CREDIT RISK AND FINANCIAL PERFORMANCE OF THE JORDANIAN COMMERCIAL BANKS: A PANEL DATA ANALYSIS. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 23, 1-13.
Audit in Iran, Problems and Constraints Journal of Accounting and Social Interest.
Baik, B., Farber, D and S.Lee. (2011) CEO Ability and Management Earnings Forecasts. Contemporary Accounting Research, 28 (5): 1645-1668.
Benati, L. 2005. "Long-Run Evidence on Money Growth and Inflation",.European Central Bank Working Paper, No. 1027.
Bolo, Gh. (2006). Cost of equity and profit features. Ph.D. thesis, Allameh Tabatabaei University, Tehran. (In Persian)
Choi, S., Furceri, D., Loungani, P., Mishra, S. &Poplawski-Ribeiro, M. (2018). “Oil     Prices and Inflation Dynamics: Evidence from Advanced and Developing Economies”. Journal of International Money and Finance, 82(2), 71-96
Creswell, J. W. (2003). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Second Edition, Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Evidence from Commercial Banks in Indonesia. The Indonesian Journal of
exchange. Accounting and management perspective. 5(67). 107-125. (In Persian)
Klein, A., (2002). Audit committee, board of director characteristics, and earnings
Lucas,R.1980 . "Two Illustrations of the Quantity Theory of Money", American Economic Review, 70(5), pp.1005.1014.
Mahmoud Dehnavi Z. (2016). Utilization of the Information Technology in External
management. Journal of Accounting and Economics, 33(3), 375-400
Mansouri Niya, Elham. Yadollahi, Negar. (2022). The role of audit committee quality
Minsky, H. (1986). The evolution of financial institutions and the performance of the economy. Journal of Economic Issues, 20(2), 345-353..
on the financial performance of public and private banks admitted to the stock
Sargent, T. J., and P. Surico. 2008. Monetary Policies and Low-Frequency Manifestations of the Quantity Theory, mimeo
Somoye, Russell Olukayode Christopher. Ilo, Bamidele M. (2009). “The Impact of Macroeconomic Instability on the Banking Sector Lending Behaviour in Nigeria” .Journal of Money, Investment and Banking.
Volume 6. Number 2:55-70. (In Persian)
Wallace, A. (1995). Two models of CSR to communities. Mesa State College, Sinder, Jamie-Hill, P, Ronald, CSR in the 20st century, journal of business ethics, (48): 74-93.
Wulandari Septiani, Zuni Barokah (2022). Determinants of Audit Report Lag