نقش آفرینی حسابرسی در کمک به مهار تورم و رشد تولید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی مرکز پژوهش های مجلس و عضو هیات مدیره بانک ملی ایران ، تهران، ایران.

2 کارشناس اداره کل حوزه مدیریت بانک ملی ایران و دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت مالی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

کلیه‌ی اشخاصی که به فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، مانند مدیران، صاحبان موسسات صنعتی و خدماتی، دولت، بانک‌ها و خریداران جهت اخذ تصمیمات مناسب مالی و اقتصادی، نیاز به اطلاعات صحیح و کامل دارند، باید توجه داشت که صورت‌حساب تهیه شده توسط حسابرسان ممکن است تصویری مطلوب و کامل از فعالیت‌های شرکت را به نمایش بگذارد و چنانچه این صورت‌های مالی استاندارد و دقیق تهیه شود، عاملی اعتمادساز و اطمینان آور برای مدیران و تصمیم‌گیرندگان خواهد بود. حسابرسی یعنی اظهار‌نظر فنی و تخصصی نسبت به اسناد، مدارک، دفاتر و اطلاعات مالی توسط شخصی مستقل از مسئولین به صورت بازرسی جستجوگرانه‌ی مدارک حسابداری و سایر شواهد زیربنایی صورت‌های مالی می‌باشد که از راه کسب آگاهی از سیستم کنترل داخلی، بازرسی مدارک، شواهد و دیتاها جمع‌آوری گردیده و به منظور نمایش وضعیت عملکردی شرکت برای برون رفت از بحران و موانع احتمالی و استمرار مسیر رشد، ارائه می‌گردد. در پژوهش حاضر، ضمن بررسی شاخص‌های رشد اقتصادی و آثار تورم بر رشد تولید، به نقش حسابرسی در این دو مقوله پرداخته شده است. این پژوهش به این نتیجه دست یافته است که حسابرسی درست و موثر، نتایج قابل قبولی در رشد تولید و مهار تورم، از طریق شفافیت اطلاعات، پائین آوردن تضاد منافع میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، جلوگیری از مفاسد اقتصادی و اعتمادسازی مالی را به دنبال خواهد داشت و با ساز و کارهای مدون و استاندارد منطبق با قوانین و مقررات، می‌تواند در تحقق رشد تولید و کمک به مهار تورم کارساز و تاثیرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها


Akbari Parkohi, Hoda and Jafari, Reza (2017). The role of auditing in detecting corruption, International Conference on New Findings in Accounting, Economic Management and Banking, Tehran, 2017 (In Persian)
Aslani, M., Lotfaliyan, F., Shafieipour, V., & Ghasemi, M., The Role of Auditing Profession in Fighting against Economic and Financial Crimes, International Conference on E-business, Management and Economics, IPEDR Vol. 2013. (In Persian)
Abdulmaliki, Hojatollah. (2015). Resistance Economics (Income on Fundamentals, Policies and Programming Practices) , Student Basij Publications, Imam Sadiq University, Tehran. (in Persian)
Akrami, Seyed Rahmatallah and els. (2017). Role of Public Sector Accounting In Realization of Resistance Economy. Journal of Financial and Economic Policies, Vol. 5, No. 17. (in Persian)
Alisufi. Hashem. (2016). Politicizing in Accounting and its Economic Consequences, Journal of Accounting Research, Vol. 5, Issue 2 - Issue Serial Number 18. (in Persian)
Amir Asrami, Mohammad and Ali Aghaei, Mohammad. (2017). the Dynamics of Accounting and Financial Information for Valuation of Securities, Journal of Accounting Research, Vol. 6, Issue 3. (In Persian)
Arabii, Hussein. (2013). Resistance Economy in the Statements of the Supreme Leader, Quarterly Journal of Macroeconomics, Second Year, No. II. (in Persian)
Abbasi, Ibrahim and Rumi, Mohammad Sadiq (2014). Examining the role of supervisory and audit institutions in relation to the Anti-Money Laundering Law, Danesh Audit Journal, Year 18, Number 70, Spring 2017(In Persian)
Burhani Sabzevar, Seyyed Abulfazl (2015). The importance of conducting management performance audits, the third international conference on modern researches in management, economics and humanities(In Persian)
Jafari, Mohammad and Rezaei, Neda Selgi, Mohammad (1402). The use of multi-layer feedforward artificial neural network in detecting fraudulent financial reporting in companies listed on the Tehran Stock Exchange, Motahar Audit Studies Journal, Volume 1, Number 2, November 2012, pages 113-93(In Persian)
Khosroabadi, Tahira and Bani Mahd, Bahman (2014). Prediction of immorality and financial corruption according to social trust in auditing profession, Ethics in Science and Technology Quarterly, 2014, p. 53(In Persian)
Kohshekan, Yasman and Khodamoradi, Mohammad (2017). The role of the auditor, the quality of the audit and the accountant in the financial crisis, the first international conference on interdisciplinary studies in management and engineering(In Persian)
Moradi, Saeed and Dehghani, Mohib Ali (1402). The effect of the security and complexity of accounting information on the quality of the auditor's report with the moderating role of the auditor's independence and expertise, Motahar Auditing Studies, Summer 1402, pp. 144-115(In Persian)
Mahdavi Tilenoi, Alireza and Zabihi Zarin Kalaei, Ali (2017). Investigating the impact of audit quality, tax avoidance and economic development on the development of accounting in Iran, Salamat Accounting Journal, Number 1, Spring and Summer 2017(In Persian)
Naderi Fard, Hossein (2015). The role of auditing in the economy and its investigation in Iran, the 6th international accounting and management conference, March (In Persian)
Nouri Doabi, Payam and Sadriniya, Mohammad (2016). The role of reporting and financial supervision in advancing the goals of resistance economy, Journal of Accounting Research, Volume 8, Number 2, Summer 2017 (In Persian)
Nouri Far, Zainab and Seyed Rezaei, Arzoo (2019). The role of internal audit on the relationship between performance and financial crisis in banks, credit institutions, insurance and investment companies of Tehran Stock Exchange, New Research Approaches in Management and Accounting Quarterly, Year 4, Number 39, Summer 2019 Volume IX. (In Persian)
Pourali, Mohammad Reza and Toni, Fatemeh (2012). The role of auditors in the development of the country's economy, the first international conference on political saga (with an approach to Middle East developments) and economic saga (with an approach to management and accounting). (In Persian)
Shah Moradi, Nasim and Tabatabai Nasab, Zahra (2019). Investigating the effect of audit quality on the relationship between economic uncertainty and profit management caused by accruals in companies listed on the Tehran Stock Exchange, Journal of Financial Accounting Research, Year 13, Number 1, Spring 1400. (In Persian)
Vakilifard, Hamidreza and Talebnia, Qadrat alah and Pourfakharan, Mohammadreza (2017). The role of auditing financial statements in improving the business rating in the framework of contract theory, Scientific Research Quarterly Journal of Accounting and Management Auditing, Year 8, Number 29, Spring 2018. (In Persian)