اهداف و چشم انداز

1- مشارکت در تبیین و نظریه‌مند کردن حسابرسی مبتنی بر آموزه های اسلامی و تراز انقلاب اسلامی

2- کمک به تحقق نیات راهبردی نظام مقدس جمهوری اسلامی در چارچوب بیانیه گام دوم و سیاست های کلی نظام در زمینه اقتصادی و مالی.

3- مشارکت در تولید دانش پایه حسابرسی و نظارت مالی تعالی بخش و گسترش آن در مجامع علمی و پژوهشی در سطح کشور.

4- انتشار مطالعات،پژوهش ها و تجارب اساتید، پژوهشگران و صاحب نظران در حوزه حسابرسی و زمینه های وابسته.

5- کمک به ارتقاء و نهادینه سازی انضباط و طهارت مالی ظاهری و باطنی فردی و سازمانی در مراکز مالی، اقتصادی و سازندگی.

6- توسعه دانش و پژوهش های آینده اندیشی با رویکرد راهبردی در حوزه حسابرسی و زمینه های وابسته.

7- مدیریت دانش سازمانی در حوزه حسابرسی، انظباط مالی و نظارت مالی و زمینه های وابسته.