فراتحلیل رابطه بین استقلال حسابرس و کیفیت حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی راهبردی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد، رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)،تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد، رشته مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته، رشته مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

چکیده

چکیده

کیفیت حسابرسی موضوع مهم و مورد بحث علمی و حرفه‌ای در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می‌باشد که بنا بر اهمیت این مسئله این پژوهش با هدف بررسی تأثیر استقلال حسابرس بر کیفیت حسابرسی با استفاده از یک برنامه فرا تحلیلی کمی و پاسخ به این سؤال اصلی است که به چه میزان استقلال حسابرس بر کیفیت حسابرسی تأثیر می‌گذارد. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه پژوهش‌های انجام شده در داخل و خارج مرتبط با موضوع پژوهش هست که در پایگاه‌های معتبر داخلی و خارجی نمایه شده است از بین 66 مطالعات پژوهشی و توصیفی در زمینه استقلال حسابرس و کیفیت حسابرسی 11 سند پژوهشی که دارای معیارهای فراتحلیل کمی بودند انتخاب شدند که هر یک از مطالعات کدبندی شده و وارد نرم‌افزار CMA 4 شدند. نتایج 11 مطالعه نشان می‌دهد که اندازه کلی اثر استقلال حسابرس بر کیفیت حسابرسی برابر با 0/20 است و می‌تواند در مجموع 20 درصد از تغییرات کیفیت حسابرسی را پیش‌بینی کند. بر اساس اصل کوهن، شدت تأثیر استقلال حسابرسی بر کیفیت حسابرسی را می‌توان کم دانست. هـمچنـین بـرای سـنجش سـوگیری انتشـار از روش نمــودار قیفـی، روش همبستگی بگ و رگرسیون خطی اگر استفاده شد که نتایج در هر سه نشان داد که این رابطه معنادار نیست و فرض صفر مبنی بر متقارن بودن نمودار قیفی و عدم سوگیری انتشار تأیید می‌شود.

کلیدواژه‌‌ها: استقلال حسابرس، کیفیت حسابرسی، نرم‌افزار CMA، فراتحلیل.

کلیدواژه‌ها


Ardillah, K. & Chandra, R. (2022). Auditor Independence, Auditor Ethics, Auditor Experience, and Due Professional Care on Audit Quality. Accounting Profession Journal (APAJI), 4(1).‏
Bartlett, R.W.(1993).”A Scale of Perceived Independence: New Evidence on an Old Concept”, Accounting, Auditing and Accountability Journal. 6(2):52-67.
Darabi, dream; Pansideh Parsa, Bahram and Haji Reza, Mohammad Reza. (1400). Explaining the relationship between audit quality, auditor independence, audit fees and financial reporting quality in insurance companies, Professional Audit Research Quarterly, 1(2), 132-155. doi: 10. 2034/arj. 2021.245325 [In Persion]
Davidson, R.A. and Neu, D. (1993) A Note on Association between Audit Firm Size and Audit Quality. Contemporary Accounting Research, 9, 479-488. https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.1993.tb00893.x
DeAngelo, L. E. (1981). Auditor size and audit quality. Journal of Accounting and Economics, 3(3), 183–199.
Haeridistia, N. & Fadjarenie, A. (2019). The effect of independence, professional ethics & auditor experience on audit quality. International Journal of Scientific & Technology Research, 8(2), 24-27.‏
Hamuda, KH. Sawan, N. (2014). Perceptions of Auditor Independence in Libyan Audit Market. International Business Research, ISSN 19139004- E-ISSN 1913128-120, (2),7,90-12.
Kartika, D. & Pramuka, B. A. (2019). The influence of competency, independency, and professionalism on audit quality. Journal of Accounting and Strategic Finance, 2(2), 157-169.‏
Lee,c.j. and Gu.(1998)."Low Balling,Legal Liability and Auditor Independence ",The Accounting Review,73(4):533-556.
Mojtahedzadeh, Dr. Vida and Aghaei, Parveen. (1383). Factors affecting the quality of independent auditing from the perspective of independent auditors and users, Accounting and Auditing Reviews, 11(4), 53-76. [In Persion]
Munidewi, I. A. B, Sunarsih, N. M. & Widyantari, I. A. M. (2020). Independence, Time Budget Pressure, Audit Fee and Workload on Audit Quality as The Impact of Covid-19. In Journal of International Conference Proceedings (JICP) (Vol. 3, No. 4, pp. 67-76).‏
Nabi, Zahra (2016). Investigating the effect of auditor independence, auditor tenure and auditor's fee on audit quality in companies listed on the Tehran Stock Exchange, Master's Thesis, Payam Noor University, Qeshm Center. [In Persion]
Namazi, Mohammad: Anwar Bayazidi, Saeed: Jabarzadeh, Kangerloi. (2017) Investigating the relationship between audit quality and profit management of companies listed on the Tehran Stock Exchange, Accounting Research Quarterly, third year, number 9, pp. 1-15. [In Persion]
Octavia, E. & Widodo, N. R. (2015). The effect of competence and independence of auditors on the audit quality. Research Journal of Finance and Accounting, 6(3), 189-194.‏
Pakravan, Luqman. (1390). Independence in Auditing, Auditor Magazine, No. 54, 1-11. [In Persion]
Palmrose, Z. V. (1986). Audit fees and auditor size: Further evidence. Journal of accounting research, 97-110.‏
Prasanti, D. H. (2019). Effect of Independence, Work Experience and Competence on Audit Quality With Professional Ethics as A Moderating Variable (Doctoral dissertation, Universitas Jenderal Soedirman).‏
Rezaei, Farzin; Moradi, Maryam and Moradi, Leila. (2017). The effect of auditor expertise and free cash flow on the relationship between accounting information quality and firms' cost of equity, Accounting and Management Perspectives, 1(3), 86-100. [In Persion]
Sarwoko, I. & Agoes, S. (2014). An empirical analysis of auditor's industry specialization, auditor's independence and audit procedures on audit quality: evidence from indonesia. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 164, 271-281.‏
Schilder A, Audit Quality an IAASB Perspective www.iaasb.org, 2011.
Titman, S. & Trueman, B. (1986). Information quality and the valuation of new issues. Journal of accounting and economics, 8(2), 159-172.‏
Umar, H, Erlina, E, Fauziah, A. & Br Purba, R. (2019). Audit quality determinants and the relation of fraud detection. International Journal of Civil Engineering and Technology, 10(3).‏
Wakil, G. K, Alifiah, M. N. & Tijjani, A. A. (2019). Auditor Independence Threats and Factors Affecting Independence. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), 8, 917-923.‏
Yahaya, O. A. & Onyabe, J. M. (2022). Do audit fee and auditor independence influence audit quality. Asian Journal of Finance and Accounting, 14(1), 66-80.‏
Zadvali, Reza; Bazargani, Hossein and Taheri, Ali. (1402). Identifying effective factors on improving problem solving capacity in the organization (systematic review). Scientific Quarterly of Police Organizational Development, 20(85), 11-44. doi: 10. 2034/pod.2023.1275067.1394 [In Persion]