دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، بهمن 1402 (فصلنامه زمستان) 
تأثیر رقابت بازار محصول بر رابطه بین استراتژی تجاری و مدیریت سود

صفحه 15-40

محمد ایمانی برندق؛ فاروق عبداله پور؛ نسرین قدمیاری


شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه زمستان
فصلنامه پاییز