دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی تاثیر نقش حاکمیت شرکتی بر ررابطه‌ی بین سرمایه گذاری و عدم قطعیت سیاست اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1403

محمد جعفری؛ محمد سلگی؛ ندا رضایی


شناسایی روندها و پیشران‌های موثر بر حسابرسی در ایران و جهان در افق 1410

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1403

رسول استادی؛ محمد سلگی