اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکترمهدی صفیان

مدیریت استادیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

safian.mehdigmail.com
021-77105823

سردبیر

اصغر ابوالحسنی هستیانی

علوم اقتصادی استادتمام- عضوهیئت علمی دانشکده مدیریت

asgargmail.com

جانشین سردبیر

محمد شوقی

مدیریت سیستم استادیار- عضوهیئت علمی و رئیس سازمان حسابرسی

mshoghi2002yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

غلامحسن تقی نتاج

حسابداری دانشیار-عضوهیئت علمی دانشگاه

htoorayahoo.com

علی اسماعیل زاده مقری

مدیریت مالی دانشیار- رئیس دانشکده اقتصاد حسابداری- دانشگاه آزاد تهران مرکز

alies35091gmail.com

کمیل طیبی

علوم اقتصادی استادتمام- سر دبیر مجله مطالعات اقتصاد بین الملل- دانشگاه اصفهان

komail.tayebigmail.com

سعید جبارزاده کنگرلوئی

حسابداری دانشیار- دانشگاه آزاد واحد ارومیه

saed.jabbarzadehiau.ac.ir

مرتضی متوسل

حسابداری استاد یار

mortezamgmail.com


رتبه علمی استاد یاری

تالیف بیش از 22  مقاله

شرکت در 14 همایش داخلی به عنوان سخنران

تالیف 34 مقاله خارجی